Vad kostar det att anlita våra advokater Våra uppdragsvillkor

Kostnad för dig


Vi följer i alla våra ärenden den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1 914 kr/timme (inklusive moms). Rättshjälpstaxan ändras varje år. I många fall kan du få hjälp med dina kostnader för vårt arvode.


I de fall då en domstol eller myndighet har utsett oss till offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde står staten i de allra flesta fall för vårt arvode. Om du blir dömd för brott kan du dock, i förhållande till din inkomst, bli skyldig att ersätta advokatkostnader.

I de fall det inte är en domstol eller myndighet som har utsett någon av oss till offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde finns det i många fall möjlighet för dig att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskydd finns i de flesta hemförsäkringar och innebär att du betalar en viss andel av de totala advokatkostnaderna, det vill säga din självrisk, och att försäkringsbolaget betalar resten. Hur stor din självrisk är varierar, men vanligtvis är självrisken 20-25 procent av den totala kostnaden för advokatkostnaderna. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

I de fall rättsskyddet i din hemförsäkring inte kan utnyttjas kan du i vissa fall få hjälp med dina advokatkostnader genom allmän rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten står för en viss del av kostnaderna för ditt juridiska biträde och att du betalar en viss del själv. Andelen du betalar själv är beroende av din inkomst. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten eller hos domstol.


Våra uppdragsvillkor


Tillämpningsområde

Dessa villkor är tillämpliga på uppdragsavtalet mellan å ena sidan klienten och å andra sidan Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona KB (i det följande Advokatgruppen).

Förhållandet till god advokatsed m.m.

Dessa villkor gäller bara i den utsträckning annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed eller annat avtal.

Arvode, förskott och fakturering

Advokatgruppen har rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp aconto. Därutöver föreligger alltid rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Debitering sker normalt löpande. Debitering kan dock komma att ske först efter uppdragets slutförande. Arvode debiteras i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm som under 2020 uppgår till 1 755 kr inkl moms per arbetad timme samt för tidsspillan i samband med inställelse till förhandling och liknande, 1 606 kr inkl moms.

Saknar en faktura förfallodag skall betalning erläggas senast 20 dagar från det att fakturan avsänts eller krav på betalning på annat sätt framställdes. Betalning av förskott skall alltid ske inom tio dagar från det att begäran därom framställts. Vid utebliven eller försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag och rätt att frånträda aktuella uppdrag kan föreligga.

Även i de fall rättsskyddet i en försäkring tas i anspråk är du som klient ytterst betalningsansvarig för arvodet till Advokatgruppen. Klienten har alltid att erlägga självrisk och eventuella belopp överstigande föreskrivna arvodesbegränsningar (vanligt förekommande försäkringsvillkor är t.ex. timkostnadsbegränsningar och/eller totalbeloppsbegränsningar).

Rättshjälp regleras genom lag och myndighetsföreskrifter. Rättshjälpsavgift skall erläggas löpande i enlighet med dessa allmänna villkor i den utsträckning inte annat följer av lag eller myndighetsreglering.

Penningtvätt m.m.

Enligt lag måste advokatbyråer för vissa uppdrag inhämta och bevara bevis avseende klienters identitet. Klienten kan därför mötas av krav på identitetshandlingar avseende såväl klienten själv, klientens bolag och varje annan fysisk eller juridisk person som är involverad i uppdraget för klientens räkning. I sammanhanget erinras om att det i lag finns reglerat skyldighet för advokat att frånträda uppdrag och att det i vissa fall inte är tillåtet att –ens inför klienten –uppge skälen härför.

Ansvarsbegränsning

All rådgivning är anpassad till det specifika uppdraget och de uppgifter som presenterats för oss. De råd som ges kan inte användas i annat sammanhang eller uppdrag än det inom vilket rådet gavs. Om inte annan överenskommelse har träffats skriftligen beaktas ej eventuella skattekonsekvenser i rådgivningen. Samtliga advokater verksamma i Advokatgruppen har tecknat advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring. Uppdragstagaren ansvarar bara för skada som klient lidit som byrån förorsakat genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det högsta belopp som kan utbetalas genom nämnda försäkring, f.n. 3 000 000 SEK.

Tillämplig lag

Uppdragsavtalet är underkastat svensk rätt.

Klagomål

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Klienten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden om klienten är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten utan att lyckas. Ni kan läsa mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Behandling av personuppgifter

Se information under rubriken Behandling om personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG.)

.

Behandling av personuppgifter-information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att advokatbyrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, på grundval av regler om god advokatsed och under förutsättning att den registrerades intressen inte anses väga tyngre med krav på skydd av personuppgifter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@advokatgruppenhl.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona KB, 969789-4559, Rönnowsgatan 8 B, 252 25 Helsingborg, 042-456 96 40, www.advokatgruppenhl.se.